Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego zajmuje powierzchnię 61.862 ha w gminach: Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl i miasto Dynów. Obszar Parku obejmuje jedyny w Polsce fragment najbardziej wysuniętych na zachód lesistych pogórzy Karpat Wschodnich.

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Został utworzony w 1991 roku i rozciąga się na obszarach należących do gmin: Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl i miasto Dynów. Jego łączna powierzchnia wynosi 61.862 ha. Park obejmuje ochroną najbardziej wysunięte na zachód porośnięte lasami pogórza Karpat Wschodnich. Zachowana została tutaj tzw. sigmoida przemyska, która jest jedynym w łuku karpackim skrętem fałdów czołowych Karpat.

Pogórza to niewysokie, bo sięgające niewiele ponad 600 m. n.p.m., ale przepiękne góry. Charakteryzują się rusztową rzeźbą grzbietów oraz kratową siecią dolin rzecznych. Najwyższe wzniesienia to Suchy Obycz (617 m. n.p.m.) i Kopystańka (541 m. n.p.m.).  W większości zachował się tutaj krajobraz naturalny, który urozmaicają przełomy Sanu występujące w rejonie Słonnego, Wybrzeża, Iskani, Babic, Nienadowej i Krasiczyna. Warte uwagi są również odkrywki fliszu karpackiego w Rybotyczach i Kotowie oraz kamieniołomach w Krzeczkowej.

Rybotycze

Ponad 60% powierzchni Parku stanowią lasy. Dobrze zachowaną naturalną buczynę oraz piękne lasy jodłowo-bukowe można podziwiać w wyższych partiach gór. Niżej rozciągają się mieszane lasy liściaste z dominacją dębu, lipy, klonu i grabu. Warte uwagi są stanowiące wielką osobliwość występujące tutaj zbiorowiska kserotermiczne przypominające stepy oraz torfowiska przejściowe i wysokie.  Na obszarze Parku spotkać można także wiele gatunków rzadkich roślin również tych zagrożonych wyginięciem. Powołano tutaj kilka rezerwatów oraz ustanowiono około 150 pomników przyrody żywej. Najokazalsze drzewa zachowały się w zabytkowych ogrodach i parkach. Warto tu wspomnieć o Krasiczynie, który może się poszczycić jednym z najbogatszych gatunkowo w skali kraju, ogrodów.

Krasiczyn

Równie ciekawa jest fauna, terenu objętego ochroną przez Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Spotkać można tutaj okazy znajduje się na czerwonej liście gatunków rzadkich i wymierających. Są to, m.in. orzeł przedni, orlik krzykliwy, dzięcioł trójpalczasty, puchacz, puszczyk uralski, nocek Bechsteina, bóbr europejski, żbik i żaba dalmatyńska.

Pogórze Przemyskie okazało się być miejscem wyjątkowym pod względem przyrodniczym oraz naukowym, dlatego zrodził się pomysł utworzenia tutaj parku narodowego.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.