REGULAMIN KONKURSU

BIESZCZADZKI KALENDARZ 2021

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bieszczadzki Kalendarz 2021” i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Forum Bieszczady, z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Naftowa 4/8,  wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000503190, NIP: 8133690083, REGON: 181094288.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.mojebieszczady.com.pl od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 8.08.2020 roku do 1.09.2020 r.

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Nie jest pracownikiem Stowarzyszenia Forum Bieszczady;
 3. Nie jest członkiem rodziny pracownika Stowarzyszenia Forum Bieszczady,

 

§3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Konkurs obejmuje łącznie lub rozłącznie:

a. głosowanie na wybrane fotografie spośród propozycji udostępnionych na portalu mojebieszczady.com za pomocą systemu informatycznego, a przez to wybór fotografii do Kalendarza Bieszczadzkiego 2021

b. zgłoszenie hasła promującego Bieszczady w określonej porze roku lub w określonym miesiącu – hasła, które zdaniem zgłaszającego powinno znaleźć się w Kalendarzu Bieszczadzkim 2021, przy wykorzystaniu udostępnionego formularza kontaktowego

c. zgłoszenie własnej propozycji fotografii, która może się znaleźć w Kalendarzu Bieszczadzkim 2021 przy wykorzystaniu adresu e-mail Bieszczady.Shop tj. bieszczady.shop@gmail.com

2. Głosowanie na fotografie odbywa się w 2 etapach. W etapie pierwszym zostaną przedstawione propozycje fotografii ilustrujące 4 pory roku w Bieszczadach, z których Uczestnicy wybiorą po 3  fotografie przedstawiające Bieszczady w każdej porze roku (miesiące zimowe, wiosenne, letnie i jesienne)

3. W etapie drugim pod głosowanie Uczestników konkursu zostaną poddane zarówno propozycje wybrane w etapie pierwszym, jak i dodatkowe propozycje, wybrane w konkursie na rok 2020. Spośród 24 zdjęć w drugim etapie zostanie zatem wybranych 12 fotografii  które znajdą się w kalendarzu,  w podziale na poszczególne pory roku.  Przez  podział na pory roku  rozumie się adekwatność fotografii w zakresie pory roku – zdjęcie zimowe może np. rywalizować z innym  zdjęciem zimowym a letnie z letnim.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru propozycji udostępnianych do głosowania spośród propozycji nadesłanych przez Uczestników konkursu.

5. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z par. 2,

b. osoba biorąca udział w konkursie skorzysta z jednej z form konkursowych, opisanych w ust. 1 par. 3

 

§4

NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie przewidziano dla Uczestników biorących udział w formach konkursowych opisanych w par. 3 ust. 1b oraz 1c, tj. zgłaszających hasło promujące Bieszczady lub własną propozycję fotografii do Kalendarza Bieszczadzkiego 2020.
 2. Spośród haseł promujących Bieszczady zgłoszonych przez uczestników komisja powołana przez Organizatora wybierze minimum 4 hasła a maksymalnie 12 haseł promocyjnych, których Autorzy zostaną nagrodzeni 2 kalendarzami po ich publikacji w formie drukowanej.
 3. Propozycje fotograficzne nadesłane przez Uczestników konkursu i wybrane w drodze głosowania do publikacji w Kalendarzu Bieszczadzkim 2021 zostaną nagrodzone honorarium autorskim w wysokości 150 PLN, przy czym będzie to honorarium za jednorazowe wykorzystanie fotografii w Kalendarzu bez prawa Organizatora do dalszego wykorzystywania fotografii.
 4. Dodatkowo Autor zdjęcia, które uzyska największą ilość głosów, zostanie nagrodzony pobytem weekendowym (od piątku do niedzieli) dla dwóch osób w ośrodku wypoczynkowym na terenie Bieszczadów (powiat bieszczadzki, leski lub sanocki), w uzgodnionym z organizatorem konkursu terminie (w okresie styczeń – luty 2021 r.), o wartości nie mniejszej niż 1500 zł.
 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 6. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres email wskazany przez nich w trakcie Konkursu.
 7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

 

§5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia oraz adresu konta poczty elektronicznej oraz – w wypadku zyskania statusu laureata konkursu –  danych niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz ewentualnego rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z polityką prywatności oraz polityką przetwarzania danych osobowych Organizatora konkursu.

 

§6

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres bieszczady.shop@gmail.com  lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres biura Organizatora – Stowarzyszenie Forum Bieszczady, Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne, przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. portalu mojebieszczady.com
 2.  Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.